Статья 1105 ГК

від 8 листопада 2017 р. № 5.2-28-1155

Виконавча дирекція Фонду соціального страхування України розглянула ваше звернення щодо застосування норм статей 19 та 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.99 р. № 1105 (далі — Закон № 1105), з урахуванням змін, внесених Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від 03.10.2017 р. № 2148.

Зокрема, частиною четвертою статті 19 Закону № 1105 визначено, що застраховані особи, які протягом дванадцяти місяців перед настанням страхового випадку за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування мають страховий стаж менше шести місяців, мають право на матеріальне забезпечення відповідно до цього Закону в таких розмірах:

1) допомога по тимчасовій непрацездатності — виходячи з нарахованої заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, але не більше за розмір допомоги, обчислений із мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку;

2) допомога по вагітності та пологах — виходячи з нарахованої заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, але не більше за розмір допомоги, обчислений із двократного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку.

Тобто зазначені зміни до статті 19 Закону № 1105 визначають максимальну межу розміру допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги по вагітності та пологах, яка застосовується до розміру допомоги, розрахованої на загальних підставах.

Отже, в будь-яких випадках розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги по вагітності та пологах визначається з дотриманням норм статей 24 та 26 Закону № 1105 відповідно, і лише потім, за необхідності, застосовуються обмеження розміру допомоги, передбачені частиною четвертою статті 19 Закону № 1105.

Що стосується змін до частини другої статті 26 Закону № 1105, то з 11.10.2017 р. вона викладена в новій редакції, а саме: «Сума допомоги по вагітності та пологах у розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, з якої сплачувалися страхові внески до Фонду, та не може бути меншою за розмір допомоги, обчислений із мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку.».

Так, з 11.10.2017 р. Законом № 1105 передбачено однозначний механізм визначення мінімального розміру допомоги по вагітності та пологах за усіма страховими випадками «вагітність та пологи» для застрахованих осіб, якими сплачувався або за яких сплачувався у встановленому законом порядку єдиний внесок в розмірі мінімального страхового внеску.

В частині обмеження максимальної величини розміру допомоги змін не відбулося, а тому згідно з листом Міністерства соціальної політики України від 03.12.2015 р. № 1837/18/93-15 для застосування цієї норми слід використовувати максимальну величину бази нарахування єдиного внеску в останньому місяці розрахункового періоду.

Також повідомляємо, що усі зміни, внесені Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» до Закону № 1105 в частині загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, застосовуються до страхових випадків, які настали з 11.10.2017 р.

1. В случае невозможности возвратить в натуре неосновательно полученное или сбереженное имущество приобретатель должен возместить потерпевшему действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения, а также убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества, если приобретатель не возместил его стоимость немедленно после того, как узнал о неосновательности обогащения.

2. Лицо, неосновательно временно пользовавшееся чужим имуществом без намерения его приобрести либо чужими услугами, должно возместить потерпевшему то, что оно сберегло вследствие такого пользования, по цене, существовавшей во время, когда закончилось пользование, и в том месте, где оно происходило.

  • Статья 542 ГК РФ Качество энергии 2. В случае нарушения энергоснабжающей организацией требований, предъявляемых к качеству энергии, абонент вправе отказаться от оплаты такой энергии. При этом энергоснабжающая организация вправе требовать возмещения абонентом стоимости того, что абонент неосновательно сберег вследствие использования этой энергии (пункт 2 статьи 1105). Открыть статью
  • Статья 1108 ГК РФ Возмещение затрат на имущество, подлежащее возврату При возврате неосновательно полученного или сбереженного имущества (статья 1104) или возмещении его стоимости (статья 1105) приобретатель вправе требовать от потерпевшего возмещения понесенных необходимых затрат на содержание и сохранение имущества с того времени, с которого он обязан возвратить доходы (пункт 1 статьи 1107) с зачетом полученных им выгод. Право на возмещение затрат утрачивается в случае, когда приобретатель умышленно удерживал имущество, подлежащее возврату. Открыть статью
  • Статья 1155 ГК РФ Принятие наследства по истечении установленного срока 3. Наследник, принявший наследство после истечения установленного срока с соблюдением правил настоящей статьи, имеет право на получение причитающегося ему наследства в соответствии с правилами статей 1104, 1105, 1107 и 1108 ГК РФ, которые в случае, указанном в пункте 2 настоящей статьи, применяются постольку, поскольку заключенным в письменной форме соглашением между наследниками не предусмотрено иное. Открыть статью

ГЛАВНАЯ — ГЛАВА 60. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВСЛЕДСТВИЕ НЕОСНОВАТЕЛЬНОГО ОБОГАЩЕНИЯ

ст 1102 ГК РФ. Обязанность возвратить неосновательное обогащение

1. Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица…

ст 1103 ГК РФ. Соотношение требований о возврате неосновательного обогащения с другими требованиями о защите гражданских прав

Поскольку иное не установлено настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами и не вытекает из существа соответствующих отношений, правила,…

ст 1104 ГК РФ. Возвращение неосновательного обогащения в натуре

1. Имущество, составляющее неосновательное обогащение приобретателя, должно быть возвращено потерпевшему в натуре. 2. Приобретатель отвечает перед потерпевшим за…

ст 1105 ГК РФ. Возмещение стоимости неосновательного обогащения

1. В случае невозможности возвратить в натуре неосновательно полученное или сбереженное имущество приобретатель должен возместить потерпевшему действительную…

ст 1106 ГК РФ. Последствия неосновательной передачи права другому лицу

Лицо, передавшее путем уступки требования или иным образом принадлежащее ему право другому лицу на основании несуществующего или недействительного…

ст 1107 ГК РФ. Возмещение потерпевшему неполученных доходов

1. Лицо, которое неосновательно получило или сберегло имущество, обязано возвратить или возместить потерпевшему все доходы, которые оно извлекло или должно было…

ст 1108 ГК РФ. Возмещение затрат на имущество, подлежащее возврату

При возврате неосновательно полученного или сбереженного имущества (статья 1104) или возмещении его стоимости (статья 1105) приобретатель вправе требовать от…

ст 1109 ГК РФ. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату

Не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения: 1) имущество, переданное во исполнение обязательства до наступления срока исполнения, если…

Новая редакция Ст. 1109 ГК РФ

Не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения:

1) имущество, переданное во исполнение обязательства до наступления срока исполнения, если обязательством не предусмотрено иное;

2) имущество, переданное во исполнение обязательства по истечении срока исковой давности;

3) заработная плата и приравненные к ней платежи, пенсии, пособия, стипендии, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, алименты и иные денежные суммы, предоставленные гражданину в качестве средства к существованию, при отсутствии недобросовестности с его стороны и счетной ошибки;

4) денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности.

Президент Российской Федерации

Б. Ельцин

Москва, Кремль

26 января 1996 г.

N 14-ФЗ

Комментарий к Ст. 1109 ГК РФ

Судебная практика.

Из материалов дела следовало, что цена оборудования была согласована в договоре, счет был выставлен на согласованную сумму. Оплата в большей сумме произошла вследствие технической ошибки. Получение денежных средств в перечисленном истцом размере ответчик не отрицал.

В связи с тем, что ответчику была перечислена сумма, превышающая согласованный размер оплаты, суд обоснованно пришел к выводу о том, что в данном случае имеет место неосновательное обогащение на стороне ответчика, и удовлетворил исковые требования в части взыскания суммы ошибочно перечисленных средств на основании пункта 1 статьи 1102 ГК РФ.

При этом суд отверг доводы ответчика о том, что у истца отсутствует право требовать возврата исполненного в силу подпункта 4 статьи 1109 ГК РФ, поскольку истец, перечисляя средства, знал об отсутствии обязательства. Суд указал, что подпункт 4 статьи 1109 ГК РФ может быть применен лишь в тех случаях, когда лицо действовало с намерением одарить другую сторону и с осознанием отсутствия обязательства перед последней (приложение к информационному письму Президиума ВАС РФ от 11.01.2000 N 49).

Другой комментарий к Ст. 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации

1. Общее правило об обязанности возвратить неосновательное обогащение допускает ряд исключений, которые определены в ст. 1109 ГК.

2. Правило пп. 2 ст. 1109 ГК об отсутствии обязанности возврата имущества, переданного во исполнение обязательства по истечении срока исковой давности, корреспондирует с правилом ст. 206 ГК, согласно которому обязанное лицо, исполнившее обязанность по истечении срока исковой давности, не вправе требовать исполненное обратно, хотя бы в момент исполнения такое лицо и не знало об истечении давности.

3. Под счетной ошибкой в целях применения пп. 3 ст. 1109 ГК следует понимать ошибку, допущенную непосредственно в процессе расчета при математических действиях, т.е. неправильное применение правил математики. К счетной ошибке не относится неправильное применение расчетчиком норм права или ошибочное использование в расчете ненадлежащих исходных данных (например, неправильный выбор тарифа или коэффициента при расчете заработной платы).

4. Для применения пп. 4 ст. 1109 ГК необходимо наличие одного из двух юридических фактов: а) предоставление имущества во исполнение заведомо (для потерпевшего) несуществующего обязательства; б) предоставление имущества во исполнение несуществующего обязательства в благотворительных целях. Бремя доказывания наличия этих обстоятельств лежит на приобретателе. Недоказанность приобретателем факта заведомого осознания потерпевшим отсутствия обязательства, по которому передается имущество, является достаточным условием для отказа в применении ст. 1109 ГК.

Таким образом, пп. 4 ст. 1109 ГК может быть применен лишь в тех случаях, когда лицо действовало с намерением одарить другую сторону и с осознанием отсутствия обязательства перед последней. Как отмечается в п. 11 Обзора, положения пп. 4 ст. 1109 ГК не применяются к требованиям о возврате исполненного по недействительной сделке, поскольку при применении последствий недействительности ничтожной сделки следует руководствоваться положениями п. 2 ст. 167 ГК, которые не связывают обязанность стороны подобной сделки вернуть другой стороне все полученное с наличием условий, предусмотренных пп. 4 ст. 1109 ГК. В силу ст. 1103 ГК в этом случае подлежат применению специальные правила, регулирующие последствия недействительности сделок.

Представляется, что применять пп. 4 ст. 1109 ГК следует также с учетом положений п. 1 ст. 10 ГК РФ, не допускающего злоупотребления правом в любых формах, а также существа отношений между сторонами, из которого может следовать неприменимость к таким отношениям пп. 4 ст. 1109 ГК. Это означает, что в случае возражения приобретателя возвратить неосновательно приобретенное имущество со ссылкой на пп. 4 ст. 1109 ГК правомерность такого возражения следует оценивать, исходя из недопустимости злоупотребления правом и (или) существа отношений между сторонами.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *